Klauzula informacyjna RODO

Autorzy bloga https//zciastemwplecaku.pl podają kilka informacji, które są zobowiązani przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest :
Z ciastem w plecaku.pl e-mail: zciastemwplecaku@gmail.com
reprezentowanym przez: Jacka i Monikę Skrzypczyk

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pani/Pana jest:
Jacek Skrzypczyk, e-mail: zciastemwplecaku@gmail.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie realizacji zadań własnych wynikających z funkcjonowania serwisu https://zciastemwplecaku.pl, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
• Zawarcia i realizacji umowy zawartej z autorami bloga;
• Prowadzenie serwisu,
• Wypełnienie formularza kontaktowego;
• Dostarczenia na adres e-mail newslettera;
• Marketingu i promocji usług;
• Udzielenia odpowiedzi na wiadomości i wnioski;
• Dochodzenia i obrony przed ewentualnym roszczeniami związanymi z zawartą umową;
• Spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze bloga, wynikających z obowiązujących przepisów;

Podstawa prawną przetwarzania są;
• 6 pkt 1 a RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym klub większej liczbie określonych celów,
• 6 pkt. 1 b RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
• 6 pkt 1. c RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia .

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzn. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 pkt. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy , w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.